Prentan 2019 Lis Klas yo

Prentan 2019 Lis Klas yo

Baz nan teknoloji*

Ou pè ale sou odinatè? Ou nouvo sou zafe emel, media sosyal yo e Google? Kou sa pral ba ou tout enfòmasyon ou bezwen pou ou navige e pou w kapab vini pi bon nan domenn sa. Wap vin konprann teknoloji nan yon ti kras tan! Kantite patisipan yo limite 15 moun pou chak klas.

Fasilitatè: Tera Phipps M.Ed.

Lè: Jedi, 14 Mas-30 Me, a 4:30pm - 6pm

Ki kote: Orange Preparatory Academy, 400 Central Avenue, Chanm 112

 

Klas anglè pou granmoun

Amelyore  lekti, ekri, ak kapasite pou pale anglè! Nou ofri klas anglè gratis pou moun ki bezwen aprann pale anglè nan prentan an. Ap gen klas maten e aprèmidi pandan 6 èdtan chak semenn. Klas maten yo ap fèt nan Bibliyotèk Piblik nan Oranj la Madi ak Jedi apati 9:00 am - 12 pm. Kou aswè yo ap fèt nan lekòl Rosa Parks Community Madi ak Jedi apati 6:15 pm - 9:00 pm.

Enskripsyon ak yon tès obligatwa pouw jwenn yon plas nan klas la.

Fasilitatè: Jewish Vocational Services

Lè ak kote pou ou al enskri epi pran tès la: 26 ak 28 Fevriye

9:30am Bibliyotèk Piblik nan Orange, 348 Main Street;

6:15pm Rosa Parks School, 369 Main Street, nan cafeteria

Klas yo ap komanse: 14 Mas rive 21 Me

9:30am Bibliyotèk Piblik nan Orange, 348 Main Street;

6:15pm Rosa Parks School, 369 Main Street, Chanm 306, 307 & 309

 

Antreprenarya*

Ou janm reve ouvri pwòp biznis pa w? Klas sa se pou ou. Pou sa yo ki enterese nan kontinye grandi ti biznis yo nan Rising Tide small Business Academy, ap bay bous pou yon kantite moun men li limite.  Pou plis enfòmasyon epi pouw enskri vizite risingtidecapital.org oubyen kontakte info@risingtidecapital.org epi 201-432-4316.

Fasilitatè: Rising Tide Capital

Lè: Jedi, 1 Mas-31 Me, 6:15

Ki kote: 132 South Harrison Street, East Orange, NJ

 

Alfabetizasyon finansye ak HomeCorp*

Edikasyon se premye etap pou reyisi nan finans. Klas sa Se twa pati ki pou metew sou wout byenèt finans lan.  Pati 1: Aprann konnen kijan pouw li kredi w liy apre liy,korije krediw epi negosye ak yon moun kap pretew lajan.  Pati 2: Aprann kijan pouw etabli yon bidjè k ap travay epi prepare pou fikse objektif finansye yo. Pati 3: Aprann konnen kijan pou w jwenn asistans pouw konplete pwemye peman lew achte yon kay premye fwa 4-1 pwogram matematik setifika. Kou sa itilize fon HomeSmart, Orange, epi Essex County.

Fasilitatè: Victoria Lindsey

Lè: Jedi, 14 Mas -30 Me, a 6:15

Ki kote: Rosa Parks Community School, 369 Main Street, Chanm 308

 

Klas inivesite Oranj pote pou nou

Inivesite Oranj se yon oganizasyon local ki ofri klas gratis. Nou toujou mete nouvo klas ak evenman nou yo sou sit entènèt nou universityoforange.org. Vin jwenn nou pou festival mizik jou kap 18 Me pou fèt vil la nan 35 Cleveland St, evènman sa yo ap prezante mizisyen tout laj ki nan lokalite a.

 

Fè yon peze sou Oranj: Yon gwoup pou aprann angajman sivik*

Kou sa pral rasanble tout moun ki rete ak moun ki enterese aprann plis sou Oranj pou yo kapab byen enfòme epi vin manm nan Kominote Oranj la. Kom yon gwoup nou pral idantifye plan nou yo ak pwosesis kap afekte sa kap pase nan Oranj ke nou ta renmen etidye e aprann plis sou yo. Ansanm nou pral ekzamine plan sa yo, nou pral tande moun kap pale, epi patisipe nan reyinyon kominote yo. Nap fe deplasman kote nou prale nan biwo minisipal e biwo ministe edikasyon nan kominote a.

Fasilitatè: Rachel Bland

Lè: Madi, 6:15pm avèk de gwoup pou deplasman an (opsyonel) nan reyinyon kominote yo 7pm

Ki kote: Rosa Parks Community School, 369 Main Street, 3rd Floor Media Center

 

Teori Mizik

Inivesite Oranj la tounen ak long klas yo! Nou gen klas pou teori mizik pou moun ki pale de lang, pou moun ki fèk komanse nan mizik e moun ki gen nenpòt eksperyans deja. Pou plis enfòmasyon kontakte musiccityorangenj@gmail.com

Fasilitatè: Dr. Margaux Simmons, Doug Farrand and Cary Pelavo (Jedi)

Lè ak kote a: 19 Fevriye rive 9 Avril epi 23 Avril rive 11 Jen

Anglè: Madi a 7:30pm - 9pm nan HUUB, 35 Cleveland Street

Anglè ak Espanyol: Jedi a 7:30pm-9pm, nan HUUB, 35 Cleveland Street

 

Media Lab: Pwodiksyon Mizik, Atis pent e plis

Vin jwenn nou nan media laboratwa pou nou aprann sijè tankou pwodiksyon mizik, atis pent, korije video, e enrejistreman vwa. Atis kap la yo se Ray Sykes, Cesar Presa, Amonnie Nicholas e Marco Dorce yo ap nan sit la pou ba nou enstriksyon e konsey. Souple voye yon emel sou universityoforange@gmail.com Pou nou kapab enskri

Fasilitatè: Ray Sykes, Cesar Presa, Amonnie Nicholas e Marco Dorce

Lè: Jedi 21 Mas rive 18 Avril, a 6:15pm

Kote lap fèt: Rosa Parks Community School, 369 Main Street, Chanm 314

 

Ou ap peye pou ediksyon ou: yon kontab kap baw bon ide*

Mindy Hope Palin se yon CPA ak kat timoun ki gen laj pou ale nan inivesite. Li pral pataje ak ou sekre li nan itilize FAFSA, CSS Pwofil, NJS bous etid e kòb li prete ak anpil bous e pre prive pou etidyan, e lòt ed ki disponib ankò. Lòt sije Mindy pral pale se koman ou kapab mete ansanm tout dèt etidyan te fe e refianse yo epi fason pou yo fè apèl finans epi jwenn plis èd nan desizyon sa yo. Ou pral aprann konnen koman pou ou diminye e ogmante ed.

Fasilitatè: Mindy Hope Palin

Lè: Jedi, 11 Avril, 6:15pm

Ki kote: Rosa Parks Community School, 369 Main Street, Chanm 305

 

Klas Monclair state Univesity pote pou nou ka kontinye edikasyon pwofesyonel nou (CAPE)

Lekòl pou granmoun yo nan Oranj fè patenarya ak Montclair State University pou nou ka kontinye edikasyon pwofesyonèl nou (CAPE) ap ofri kou pa kredite. Kontinye edikasyon pwofesyonèl nou ofri anpil pwogram ki gen ladan atelye, sètifika ak klas sou entènèt. Souple sonje kou sa yo mande yon fre pou enskripsyon an. Itilize OCSMEMBER pou ou ka jwenn 5% rabè sou kou ki kalifye yo.

 

SETIFIKA

Fe yon chenn

Konprann sa ki deye teknoloji kap grandi byen vit la e ki ka deranje, epi ki ka mennen ak tout lòt nouvo karye, avèk kou endividyèl, seminè, epi pwogram pou sètifika

Tradiktè kriminel

Ogmante kapasite de lang ou pale yo Espanyòl ak Anglè pou ou ka sipote ajans federal yo nan mennen ankèt sou krim kòmanse nan teworis ak kontrebann dwòg

Sekirite sou entènèt

Avèk yon konsantrasyon nan operasyon ak zafè Teknik sou teren an, etidyan yo pral aprann ekspoze nan fondamantal, achitekti, kontwòl, risk, ak jesyon stratejik

Komesan pwofesyonèl

Komesans pwofesyonèl yo reprezante youn nan pi gwo travay nan NJ. Pwogram sa fèt pou konble twou ki genyen nan aprann moun yo konnen koman pou yo vini yon bon SFA zouti nan kondwui dirijan kap vann yo

Espanyol pou moun ki nan sektè sante ak travayè sosyal yo

Pwogram sa ap ede moun ki pale anglè ak Espanyòl pou yo konstwui kapasite yo ak aktivite tankou konsomasyon paysan yo, sentòm ak dyagnostik, enstriksyon sou medikaman, ak kominike ak ajans pou peye yo.

 

KOU

Ekri Pwojè

Aprann konsèp ki esansyèl ak kapasite pou jesyon pwojè ki asosye ak desinen epi delivre objektif sou ekri pwojè.

Ekri pwofesyonèlman

Aprann Teknik fondamantal patwon yo ap chèche nan plizyè entènn, ak kliyan ap fè fas nan travay: analize, korije e konpoze

Teknik pou ekri

Analize epi pratike metòd Teknik pou w ekri, tankou ekri sijè ki klè, prezante detay nan Teknik la epi jere dokiman.

 

ATELYE

Eksel pou analize Biznis

Aprann pwogram baz yo macros ak baz ou ka we yo pou aplikasyon (VBA) pou w ka fè òdinatè a fè travay la pou kont li e ki pral itil nan plizyè depatman

Python pou analize biznis

Anpil aspè nan dirije òganozasyon konte sou data. Sèvi ak Python ki se yon zouti ki pwuisan nan analize done syantifik ak enfòmatik epi ki ka ekri baz skrip yo.

 

Pou ou ka jwenn yon lis ki konplè ak enfòmasyon, vizite Monclair State’s Continuing Professional Education sit entènèt nan www.montclair.edu/cape.

 

*Se an angle selman nou  bay klas sa yo

 

Pou plis enfòmasyon

(973) 763-9961 ext 202

orangeadultschoolnj.org

orangeadultschool@gmail.com